Onze school

Wie is wie

In onze school werken vele handen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een overzicht van iedereen die bij onze school betrokken is.

Wie is wie

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk.  In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je misschien niet eens leert kennen, werken achter de schermen. Om een volledig beeld van de organisatie binnen onze school te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is.

Directie

Stijn Verbinnen
Directeur 1ste graad

Stijn
Verbinnen

stijn.verbinnen@arcadiascholen.be
Ilse Wuyts
Directeur 2de graad

Ilse
Wuyts

ilse.wuyts@arcadiascholen.be
Gijs Wevers
Directeur 3de graad

Gijs
Wevers

gijs.wevers@arcadiascholen.be

Personeel

De groep leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht vervullen ze nog andere taken, bijvoor­beeld klastitularis, coördinator, ICT-coördinator...
Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak in te staan voor de schooladministratie, het toezicht en de opvolging van leerlingen. Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en dat alles netjes en proper houdt, is onmisbaar voor het goed functioneren van onze school.

 • algemene coördinatie: Erica Custers, Nele De Pooter en Sharon Storms
 • ICT-coördinatoren: Yvan Vander Sanden (pedagogisch) en Ignace Van den Broeck (technisch + laptopbalie)
 • verantwoordelijke secretariaat: Sven Lamber
 • studiedomeincoördinator Economie en Organisatie: Jarno Segers
 • studiedomeincoördinator IT-richtingen: Tina Hauquier
 • studiedomeincoördinator Maatschappij en Welzijn: Lore Gillekens en Caroline Verbrugghe
 • coördinator projecten Eye4Skills 2de graad: Tuur Jenaer
 • coördinator groeipad: Kristel Vandevenne

Leerlingbegeleiding

De leerlingen kunnen tijdens de schooluren terecht bij de leerlingenbegeleiders voor studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding en socio-emotionele begeleiding en ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften.
Leerlingenbegeleiders: Lien Uyttebroek, Inge Verbist, Melanie Salaets en Liesbeth Michiels.


Klassenraad

De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale ge­meenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt.

Pedagogische raad

De pedagogische raad is een formeel participatieorgaan waarin vertegenwoordigers van het personeel zetelen. De pedagogische raad kan op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief advies uitbrengen over alles waarvoor de schoolraad bevoegd is.

Ouderraad

Voorzitter: Els Verbert
Het doel van deze vereniging is de samenwerking tussen de ouders en onze school te bevorderen met het oog op het onderwijs en de opvoeding van de leerlingen.

Leerlingenraad

Via de leerlingenraad krijgen de leerlingen inspraak in het functioneren van de school. De leerlingenraad doet dienst als spreekbuis voor alle leerlingen die hun gedacht kwijt willen over het reilen en zeilen in de school. Het zorgt er dus met andere woorden voor dat iedere leerling een stem heeft op school en kan participeren in de beslissingen die betrekking hebben op de leerlingen.

Schoolbestuur - Arcadia

Onze school is onderdeel van de scholengroep Arcadia. Het schoolbestuur van vzw Arcadia houdt toezicht op het beleid van de Arcadiascholen.

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs Aarschot-Betekom.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Deze dienst waakt over het welzijn en de veiligheid van personeel en leerlingen onder leiding van de preventieadviseur. Maandelijks wordt het preventiebeleid geëvalueerd en bijgestuurd.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht uit te oefenen, zal het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders.

Onze school wordt begeleid door:

Vrij CLB Oost-Brabant
Bekaflaan 63
3200 Aarschot
Telefoonnummer 016 56 72 39
E-mail: info-aarschot@vrijclbbrabantoost.be